top of page

Hva synes foreldre om hvordan barnehagen tilrettelegger for barn med autisme? 

Rekruttering til intervjuundersøkelsen er nå avsluttet. 

Er du foreldre til et barn med autisme som er med i BALU-studien? Om svaret er ja, har du lyst til å delta i en intervjuundersøkelse om foreldres perspektiv på hvordan barnehagen tilrettelegger for barn med autisme og deres familier? Formålet med undersøkelsen er å få kunnskap som er viktig for utvikling av gode barnehagetilbud.

I BALU har vi allerede samlet noe informasjon om barnets barnehagetilbud fra spørreskjemaene foreldrene og barnehagepersonalet har fylt ut, men vi ønsker mer inngående kunnskap om hva foreldre synes om tilretteleggingen i barnehagen. Slik kunnskap tror vi at vi best kan få ved å snakke med foreldrene.  

 

Dersom du/dere samtykker til å delta i intervjuundersøkelsen vil vi gjerne møte deg/dere for en samtale via videotjenesten Zoom. Samtalen kan gjennomføres på dagtid eller kveldstid på hverdager eller helg . Intervjuet er estimert til å ta 1-2-timer, og vi vil spørre deg/dere om erfaringer, forventninger og bekymringer knyttet til det å være foreldre til et barn med autisme med fokus på tilrettelegging, samarbeid og hvordan barnet har det i barnehagen.

 

Om du/dere har lyst til å delta i intervjuundersøkelsen eller har spørsmål kan du ringe til Ina Fjærli-Wenhaug eller sende henne en SMS på tlf.: 473 91 859.

 Ina, som er barnehagelærer og masterstudent ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP), Universitetet i Oslo (UiO) vil gjennomføre intervjuene. Hun skal også skrive sin masteroppgave basert på informasjonen dere deler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

For informasjon om frivillighet og personvern når man deltar i forskning. Les her:

Ina.jpg
  • Samtalen vil bli tatt opp på telefon med «Nettskjema-diktafon», som er en app utviklet for sikker håndtering og lagring av data.

 

  • Utgifter knyttet til deltakelse i intervjuundersøkelsen (for eksempel reise, barnepass) dekkes etter avtale.

 

  • Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert prosjektet, og har gitt forhåndsgodkjenning (REK: 8640/2018).

Eksempler på temaer vi ønsker å snakke om

  • Hvordan har barnet ditt det i barnehagen?

  • Hvordan er samarbeidet med barnehagen?

  • Hva liker barnet ditt å gjøre i barnehagen?

  • Hvordan er fellesskapet i barnehagen?   

Ina Fjærli-Wenhaug

Hanne Marie Sigstad Høybråten (førsteamanuensis, ISP, UiO) og Anett Kaale (prosjektleder i BALU og førsteamanuensis ISP, UiO) er veiledere

 

 

 

LES INFORMASJON- OG SAMTYKKESKRIV HER

bottom of page