Hva synes foreldre om hvordan barnehagen tilrettelegger for barn med autisme? 

Rekruttering til intervjuundersøkelsen er nå avsluttet. 

Er du foreldre til et barn med autisme som er med i BALU-studien? Om svaret er ja, har du lyst til å delta i en intervjuundersøkelse om foreldres perspektiv på hvordan barnehagen tilrettelegger for barn med autisme og deres familier? Formålet med undersøkelsen er å få kunnskap som er viktig for utvikling av gode barnehagetilbud.

I BALU har vi allerede samlet noe informasjon om barnets barnehagetilbud fra spørreskjemaene foreldrene og barnehagepersonalet har fylt ut, men vi ønsker mer inngående kunnskap om hva foreldre synes om tilretteleggingen i barnehagen. Slik kunnskap tror vi at vi best kan få ved å snakke med foreldrene.  

 

Dersom du/dere samtykker til å delta i intervjuundersøkelsen vil vi gjerne møte deg/dere for en samtale via videotjenesten Zoom. Samtalen kan gjennomføres på dagtid eller kveldstid på hverdager eller helg . Intervjuet er estimert til å ta 1-2-timer, og vi vil spørre deg/dere om erfaringer, forventninger og bekymringer knyttet til det å være foreldre til et barn med autisme med fokus på tilrettelegging, samarbeid og hvordan barnet har det i barnehagen.

 

Om du/dere har lyst til å delta i intervjuundersøkelsen eller har spørsmål kan du ringe til Ina Fjærli-Wenhaug eller sende henne en SMS på tlf.: 473 91 859.

 Ina, som er barnehagelærer og masterstudent ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP), Universitetet i Oslo (UiO) vil gjennomføre intervjuene. Hun skal også skrive sin masteroppgave basert på informasjonen dere deler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

For informasjon om frivillighet og personvern når man deltar i forskning. Les her:

Ina.jpg
  • Samtalen vil bli tatt opp på telefon med «Nettskjema-diktafon», som er en app utviklet for sikker håndtering og lagring av data.

 

  • Utgifter knyttet til deltakelse i intervjuundersøkelsen (for eksempel reise, barnepass) dekkes etter avtale.

 

  • Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert prosjektet, og har gitt forhåndsgodkjenning (REK: 8640/2018).

Eksempler på temaer vi ønsker å snakke om

  • Hvordan har barnet ditt det i barnehagen?

  • Hvordan er samarbeidet med barnehagen?

  • Hva liker barnet ditt å gjøre i barnehagen?

  • Hvordan er fellesskapet i barnehagen?   

Ina Fjærli-Wenhaug

Hanne Marie Sigstad Høybråten (førsteamanuensis, ISP, UiO) og Anett Kaale (prosjektleder i BALU og førsteamanuensis ISP, UiO) er veiledere

 

 

 

LES INFORMASJON- OG SAMTYKKESKRIV HER