Om teamet

Forskningsprosjektet ledes av førsteamanuensis Anett Kaale ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Forskningsteamet består av prosjektleder Anett Kaale, Ph.D kandidat Oleg Zacharov, klinisk veileder Hanne Abildgaard, vitenskapelige assistenter Johanne Hagen Pettersen, Nina Auestad, Miriam Strøm Natvig, Eivind Mo Andreassen, Oda Melsnes Løvaas, Vilde Scheen Kiese, samt Julie Birgitte Solberg, Signe Ødegård Eide (nå konsulenter i BALU).

Anett Kaale

Anett Kaale er prosjektleder for BALU.

Hun er førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo der hun underviser studenter og driver forskning med fokus på autismespekterforstyrrelse (ASF). Hun er spesielt opptatt av barn med ASF og utvikling av gode tiltak.

Hun har tidligere jobbet i spesialisthelsetjenesten med diagnostisering og oppfølging av barn med ASF, og da særlig med veiledning til barnehager og skoler. 

Anett er også ansatt på Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) ved Oslo universitetssykehus, og driver med forskning innenfor det samme området der.

Foto: Shane David Colvin

Forskningsteamet

Oleg Zacharov

Oleg Zacharov er doktorgradsstipendiat i BALU. Han har en mastergrad i kognitiv nevrovitenskap fra Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo.

Oleg studerer kognitive funksjoner og nevral utvikling hos små barn med autisme spektrumforstyrrelse (ASF) og er blant annet ansvarlig for EEG- og eyetrackingdelen av undersøkelsen.

Foto: Shane David Colvin

Johanne Hagen Pettersen

Johanne Hagen Pettersen jobber som vitenskapelig assistent i BALU, og går på sitt siste år på psykologi masterprogrammet i kognitiv nevrovitenskap. Hun har tidligere jobbet som miljøterapaut i barnehage og jobbet som støttekontakt som har gitt henne erfaring med barn. Gjennom masterstudiet, har hun fått opplæring i EEG testing og skriver masteroppgaven i samarbeid med NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser). Hun vil være ansvarlig for EEG- og eyetracking delen av undersøkelsen.

Bilde kommer!

Nina Auestad

Nina Auestad går siste året på masterstudiet kognitiv nevrovitenskap ved Psykologisk Institutt, UiO. Hun jobber som vitenskapelig assistent og har blant annet ansvar for EEG- og eye-tracking delen av undersøkelsen. Nina har tidligere erfaring som vitenskapelig assistent i prosjekt med barn og har jobbet i voksenpsykiatrien.

Foto: privat

Miriam Strøm Natvig

Miriam Strøm Natvig går 4. året av profesjonsstudiet i psykologi ved UiO, og jobber som forskningsassistent i BALU. Hun har lang erfaring fra arbeid med mennesker med psykisk utviklingshemming i en bolig, og har erfaring fra arbeid med barn både som baseleder på førstetrinn i aktivitetsskolen og som frivillig leksehjelp. Miriam har hatt opplæring i testing av barn på psykologistudiet, og hun ser frem til å møte alle barna som deltar i BALU.

Bilde kommer!

Eivind Mo Andreassen

Eivind Mo Andreassen går 3. året av profesjonsstudiet i psykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og jobber som vitenskapelig assistent i BALU. Ved siden at jobben som vitenskapelig assistent  jobber og Eivind som personlig assistent. Han har tidligere erfaring som privatlærer og som barnehageassistent noe som har gitt god erfaring med å kommunisere med yngre barn. Gjennom psykologistudiet har han fått erfaring og opplæring i hvordan man skal gjennomføre og administrere tester på barn.

Bilde kommer!

Oda Melsnes Løvaas

Oda Melsnes Løvaas jobber som vitenskapelig assistent i BALU. Hun går sitt første år på masterprogrammet i Spesialpedagogikk med fordypning i spesifikke lærevansker på Universitet i Oslo. Hun har en bachelorgrad i barnehagelærer fra OsloMet, med fordypning i småbarnspedagogikk. Hun har lang erfaring med å jobbe som vikar i barnehage, og hun har jobbet flere år som miljøarbeider på en barnebolig med psykisk og fysisk utviklingshemmede barn. Gjennom jobb og studier har Oda tilegnet seg bred erfaring i å jobbe med typisk utviklede barn, samt barn med autismespekterforstyrrelser og andre utfordringer.

Foto: Vilde Scheen Kiese

Vilde Scheen Kiese

Vilde Scheen Kiese jobber som vitenskapelig assistent i BALU. Hun går sitt første år på masterprogrammet i Spesialpedagogikk med fordypning i psykososiale vansker på Universitet i Oslo. Hun har en bachelorgrad i barnehagelærer fra Dronning Mauds Minne Høgskole med fordypning i flerkulturell forståelse. Før Vilde begynte på bachelorgraden jobbet hun to år som assistent i en barnehage, og har gjennom jobb og studier tilegnet seg bred erfaring i å jobbe med små barn.

Bilde kommer!

Konsulenter

Signe Ødegård Eide

Signe Ødegård Eide går sitt 5. år på profesjonsprogrammet i psykologi på Universitetet i Oslo og jobber som konsulent  i BALU. Hun har flere års erfaring med å jobbe med mennesker gjennom arbeid i boliger tilpasset for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hun har tidligere jobbet som danselærer, noe som har gitt god erfaring med å jobbe med små barn. Gjennom psykologistudiet har hun opplæring i og erfaring med hvordan man skal gjennomføre tester på barn.  

Foto: Shane David Colvin

Foto: Shane David Colvin

Julie Birgitte Solberg

Julie Birgitte Solberg er 5.års psykologstudent ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Ved siden av jobben som konsulent i BALU er hun underviser i Psykologistudentenes Opplysningsarbeid for Unge (POFU).

Julie har flere års erfaring fra arbeid med barn med ulike utfordringer i skolen, inkludert autismespekterforstyrrelser. 

Gjennom psykologistudiet har hun opplæring i og erfaring med hvordan man skal gjennomføre tester på barn.  

Hanne Abildgaard

Hanne Abildgaard er klinisk veileder i BALU. Hun er pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT i Bærum kommune og har mange års erfaring fra arbeid med barn, foreldre og barnehager innenfor autismespekteret.

I tillegg er hun også Marte Meo supervisor og har mange års erfaring i å bruke video i veiledning, observasjon og opplæring.

Hanne har deltatt i forskningsprosjektet: «Effekt av å trene felles oppmerksomhet hos småbarn med autisme.

Foto: Shane David Colvin

Tidligere ansatte

Dilman Nomat

Dilman Nomat jobbet som vitenskapelig assistent i BALU frem til januar 2020. Hun har en mastergrad i pedagogikk, allmenn studieretning, ved Universitetet i Oslo. Fra før har hun en master i pedagogikk med fordypning i utdanningsledelse.

Hun er opprinnelig utdannet førskolelærer og har jobbet som pedagogisk leder i barnehager i flere år. Hun har arbeidet med barn fra 0-6 år, og har derfor et stort erfaringsgrunnlag med barn på ulike utviklingsstadier. 

Foto: Shane David Colvin

UiOlogo.png
  • Facebook