Informasjon om personvern

Frivillig deltakelse
 • Det er frivillig å delta i studien.

 • Dere kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke samtykke.

 • Dersom dere trekker barnet fra studien, kan dere kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede har inngått i analyser eller er brukt i vitenskapelige publikasjoner.

Hva skjer med informasjonen?
 • Informasjonen om barnet skal kun brukes slik som beskrevet under hensikten med studien.

 • Dere har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og rett til å få korrigert eventuelle feil.

 • Alle opplysninger vil bli behandlet uten navn og fødselsdato eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter barnet til opplysningene gjennom en navneliste. 

 • Prosjektleder har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og at opplysninger om barnet blir behandlet på en sikker måte. 

 • Det vil ikke være mulig å identifisere barnet eller dere i resultatene av studien når disse publiseres. 

 • Studien avsluttes 2033. Informasjon om barnet slettes eller blir anonymisert senest 5 år etter prosjektslutt.

Ikon laget av Freepik hentet fra Flaticon.com

Samarbeid med andre
 • Vi ber dere også vurdere om dere samtykker til at opplysninger om barnet kan deles med forsknings- institusjoner i inn- og utlandet.

 • Det er aktuelt fordi via forsknings- samarbeid og publisering med andre lettere kan finne svar på noen av de sentrale problemstillingene. 

 • Ved samarbeid med land som ikke tilfredsstiller europeisk personvernlovgivning, som for eksempel USA, vil prosjektleder sikre at deres opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte. 

 • Kun avidentifisert informasjon om barnet vil deles. Koden som knyttet barnet til de personidentifiserende opplysninger vil ikke bli utlevert. 

 • Vi ber dere krysse av i samtykkeskjemaet om dere samtykker til at opplysningen deles med andre forskningsinstitusjoner.

Godkjenning
 • ​Regional komitè for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert studien, og har gitt forhåndsgodkjenning (REK: 2018/686).

 • Etter ny personopplysningslov har Universitetet i Oslo og prosjektleder Anett Kaale et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av deres opplysninger har et lovlig grunnlag i EUs personvernforordning. 

 • Dere har rett til å klage på behandling av deres opplysninger til Datatilsynet. 

Ikon laget av Freepik hentet fra Flaticon.com

UiOlogo.png